Amiamo Lago di Como

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De website www.amiamo-lagodicomo.com wordt uitgebaat door de BV Laglio, met zetel te 2610 Wilrijk, Jachtlaan 14, ingeschreven in de kruispuntbank onder het ondernemingsnummer 0809.954.057.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling door de Klant. Onder “de Klant” wordt verstaan “een natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de Laglio BV, in concreto de aankoop van een product in de webshop van Amiamo Lago di Como”.

Het plaatsen van een bestelling via de website van Amiamo Lago di Como geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene voorwaarden dewelke op de website worden gepubliceerd. Er gelden geen andere voorwaarden op uitzondering wanneer zij door Laglio BV schriftelijk zijn aanvaard.

Laglio BV kan op elk ogenblik de voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat de Klant de voorwaarden heeft aanvaard.

Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 
Artikel 2 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en exclusief alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leveringskosten worden aangerekend, zullen deze ten laste zijn van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 
Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het altijd mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Laglio BV niet. Laglio BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Laglio BV. Laglio BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

De bestelprocedure in de webshop van Amiamo Lago di Como verloopt als volgt:

  1. De Klant kiest de gewenste producten uit en via de knop “toevoegen aan winkelwagen” worden deze in een elektronische winkelmand verzameld. Vanuit het winkelmandje kan er worden afgerekend via de knop “ga verder met afrekenen”.
  2. Vervolgens wordt de Klant gevraagd zijn contactgegevens in te vullen, de gegevens worden louter verzameld om de bestelling te kunnen versturen.
  3. De gewenste artikelen worden via thuislevering door Bpost of een ander postbedrijf aan de Klant bezorgd. Hiervoor wordt een leveringskost aangerekend.
  4. Door het aanklikken van de knop “bestelling plaatsen en betalen” wordt de bestelling voltooid. Zolang deze knop niet werd aangeklikt heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelling en de ingevoerde gegevens te wijzigen.
  5. Eens de bestelling is voltooid ontvangt de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Een bestelling is voltooid wanneer er de financiële transactie succesvol voltooid werd.
 
Artikel 4 – Levering

Laglio BV streeft er steeds naar haar bestellingen te leveren de op korst mogelijke termijn. Laglio BV kan evenwel in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien. De vertraging in leveringstermijn geeft de Koper echter geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Laglio BV kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 5 – Zichtbare gebreken en niet-conformiteit

Laglio BV staat ervoor in dat de producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en aan de op datum van bestelling bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Laglio BV is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 8 kalenderdagen na levering aan Laglio BV per email amiamolagodicomo@gmail.com gemeld, zoniet wordt zij geacht aanvaard te zijn. Terugzending van deze producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 
Artikel 6 – Verborgen gebreken

De aansprakelijkheid van Laglio BV voor eventuele verborgen gebreken in de door Laglio BV geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 2 weken na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk door de Koper aan de Verkoper te worden gemeld per email amiamolagodicomo@gmail.com. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op.

 
Artikel 7 – Privacy

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Laglio BV.

 
Artikel 8 – Overmacht

Laglio BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd (niet-exhaustief): staking, brand, epidemie, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica, internet of telecommunicatiestoringen en beslissingen of interventies van overheidswege.

Indien Laglio BV zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Laglio BV opgeschort.

 
Artikel 9 – Garantie – Aansprakelijkheid

Laglio BV is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.

Behoudens in het geval van bedrog of opzettelijke fout van Laglio BV en/of haar aangestelden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Laglio BV jegens de Klant te allen tijde beperkt tot de gefactureerde waarde van het desbetreffende gebrekkig goed, exclusief btw.

 
Artikel 10 – Klachten

Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden per email amiamolagodicomo@gmail.com aan Laglio BV.

Klachten dienen steeds gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na levering of na factuurdatum ingeval van klachten omtrent de factuur.

 
Artikel 11 – Diverse bepalingen

Het nalaten op gelijk welk moment door Laglio BV om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen tussen partijen inzake hun overeenkomst worden zoveel als mogelijk minnelijk geregeld. Bij gebrek aan minnelijke regeling is uitsluitend de rechtbank van de zetel van Laglio BV bevoegd.

Ontdek in onze webshop

Koop de Explore Lake Como gids online!